روابط ایران و جهان عرب در پرتو تحولات اخیر مصر سلسله نشست های علمی - تخصصی دفتر مطالعه سیاسی (2)

توضیحات
فایل : 10679.pdf 10679.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : جهان عرب، تحولات

نقش ها

تنظیم کننده : آقای سیدحسین حسینی
تهیه و تدوین : آقای کیهان برزگر آقای فرهاد عطایی آقای محمد حسن خانی آقای ناصر جمالزاده
متقاضی : معاونت پژوهشی
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده آقای محمد حسن خانی