دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 10679

تاریخ

تاریخ انتشار : 1389/12/10 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

روابط ایران و جهان عرب در پرتو تحولات اخیر مصر سلسله نشست های علمی - تخصصی دفتر مطالعه سیاسی (2)

توضیحات

فایل : 10679.pdf 10679.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : جهان عرب، تحولات

نقش ها

تنظیم کننده : آقای سیدحسین حسینی
تهیه و تدوین : آقای کیهان برزگر آقای فرهاد عطایی آقای محمد حسن خانی آقای ناصر جمالزاده
ناظر علمی : آقای ناصر جمالزاده آقای محمد حسن خانی
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر