بررسی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو

توضیحات
فایل : 10789.pdf 10789.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن