دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 10789

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/02/25 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

بررسی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو

توضیحات

فایل : 10789.pdf 10789.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

اظهار نظر