دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 10937

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/05/11 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

اهداف و پیامدهای مذاکره آمریکا با طالبان

توضیحات

فایل : 10937.pdf 10937.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، افغانستان، طالبان، مذاکره

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی امیری
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا
ناظر علمی : آقای محمد جمشیدی
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر