اهداف و پیامدهای مذاکره آمریکا با طالبان

توضیحات
فایل : 10937.pdf 10937.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، افغانستان، طالبان، مذاکره

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی امیری /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای محمد جمشیدی /