مقدمه ای بر چارچوب مفهومی حقوق مالکیت از منظر اقتصادی

توضیحات
فایل : 12025.pdf 12025.pdf
دفاتر : معاونت پژوهشی

برچسب ها

فارسی : حقوق مالکیت، حقوق و اقتصاد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن دلیری /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری / سید محمدرضا حسینی /
همکاران : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /