دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12025

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/08/10 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

مقدمه ای بر چارچوب مفهومی حقوق مالکیت از منظر اقتصادی

توضیحات

فایل : 12025.pdf 12025.pdf
دفاتر : معاونت پژوهشی

برچسب ها

فارسی : حقوق مالکیت، حقوق و اقتصاد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن دلیری
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری سید محمدرضا حسینی
همکاران : آقای موسی شهبازی غیاثی
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر