ارزیابی و تحلیل عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین

توضیحات
فایل : 12678.pdf 12678.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : عملکرد، طرح های زودبازده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اصغر اژدری /
متقاضی : مهدی سنایی نهم، همدان (نهاوند)
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی /
ویراستار ادبی : آقای فرزاد جعفری /