آسیب شناسی نظام بانکی 1. ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

توضیحات
فایل : 14455.pdf 14455.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک مرکزی، قرض الحسنه، آسیب شناسی، منابع و مصارف، سپرده، تسهیلات، ضوابط

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
همکاران : آقای سیدعلی روحانی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای اکبر کشاورزیان پیوستی / بانک مرکزی(اداره مطالعات و مقررات بانکی و اداره اعتبارات) / بانک قرض الحسنه رسالت /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات) محمد باقری بنابی نهم، آذربایجان شرقی (بناب)