بررسی پایداری تعهدات مالی بخش عمومی ایران در میان مدت

توضیحات
فایل : 14788 (4).pdf 14788 (4).pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

انگلیسی : MTDS, DSA, Debt sustainability framework, DSAF, Debt sustainability analysis, . Medium-Term Debt Management Strategies

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای رضا زمانی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /