عربستان بدون نفت؛ تحول در سرمایه گذاری و بهره وری

توضیحات
فایل : 14853.pdf 14853.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : عربستان سعودی، اقتصاد بدون نفت، بیکاری، تحول بنیادین، بهره وری، سرمایه گذاری خارجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی رزم آهنگ /
ناظر علمی : سید احسان خاندوزی / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /