جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
5928 نگاه بودجه ای به فصل عمران شهری در لایحه بودجه سال 1380 کل کشور 1381/02/01
5897 نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم در لایحه بودجه 1380 1381/02/01
5989 نکاتی در خصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1380 و برخی مقایسه ها با اعتبارات 1379/11/01
5860 بازنمایی دریافت های دولت در لایحه بودجه 1380 الگوی جدید: (ویرایش اول) 1379/11/01
5961 پیشنهادهای تبصره ای مرکز پژوهش ها (گزارش دوم: ویژه کمیسیون تلفیق: (شماره 46) 1379/10/01
5952 تصویری از اعتبارات بخش فرهنگی در لایحه بودجه 1380: شماره (42) 1379/10/01
5942 پیشنهادهای تبصره ای مرکز پژوهش ها: شماره (41) 1379/10/01
5908 نظام درآمد ـ هزینه استان در لایحه بودجه 1380: شماره (25) 1379/10/01
5906 تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی در لایحه بودجه 1380 : شماره ( 23) 1379/10/01
5903 واگذاری سهام مدیریت شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1380 همسنجی مصوبات قانون برنامه 1379/10/01