جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
10274 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (10): بایسته های قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم انداز بیست ساله برای رسانه ها: رویکرد برای برنامه پنجم 1389/03/16
10250 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (3): فصل سوم - اجتماعی: بیمه های اجتماعی، سلامت، بیمه، حمایت و توانمندسازی سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده، ایثارگران 1389/03/12
10249 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (2): فصل دوم - علم و فناوری 1389/03/12
10248 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (1): فصل اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی، وقف 1389/03/12