جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
5135 همسنجی لایحه برنامه سوم با لایحه بودجه 1379 1378/10/01
4264 بحثی پیرامون بند (الف) تبصره 2 لایحه بودجه سال 1378 1377/11/01
4083 اظهارنظر دفتر بررسی های اقتصادی مرکز درباره بند (ب) تبصره 27 لایحه بودجه 1378: افزایش قیمت بنزین 1377/11/01
4235 ضرورت ارزیابی دقیق تر لایحه بودجه سال 1378 1377/10/01
4158 جایگاه صنایع و معادن در لایحه بودجه سال 1378 ـ درباره لایحه بودجه 1378: شماره (43) 1377/10/01
4131 ارزیابی هزینه ها در لایحه بودجه سال 1378 ـ درباره لایحه بودجه 1378: شماره (42) 1377/10/01
4125 همسنجی تبصره های لایحه بودجه 1378 با تبصره های قانون بودجه سال 1377 ـ درباره لایحه بودجه 1378: شماره (6) 1377/10/01
4126 بررسی میزان تحقق درآمدهای مندرج در لایحه بودجه سال 1378 ـ درباره لایحه بودجه 1378: شماره (23) 1377/09/01
4093 ارزیابی لایحه بودجه سال 1378 کل کشور از دید موارد مربوط به ارز: شماره (22) 1377/09/01
4082 یارانه ها در لایحه بودجه سال 1378 ـ درباره لایحه بودجه 1378:شماره (24) 1377/09/01