جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
5919 ویژگی های کلان اقتصادی لایحه بودجه 1380 موضوع اشتغال لایحه بودجه: شماره (19) 1380/09/01
5948 ابعاد و ماهیت لایحه بودجه 80 کل کشور به قیمت های ثابت بودجه 80: شماره (33) 1379/10/25
5939 پیش بینی عملکرد بودجه 1380 و مقایسه آن با اهداف مربوط به اولین سال برنامه: شماره (44) 1379/10/25
5932 مالیات ها در لایحه بودجه 1380: شماره (34) 1379/10/25
5950 درباره پیشنهادات دیوان محاسبات مراجع به لایحه بودجه 80 کل کشور: شماره ( 43) 1379/10/01
5947 ویژگی های کلان اقتصادی لایحه بودجه 80 نیاز به شفاف شدن وضعیت ارزی: شماره (35) 1379/10/01
5926 ویژگی های کلان اقتصادی لایحه بودجه 1380 موضوع سوبسید و کمک: شماره ( 32) 1379/10/01
5920 درآمد هزینه و کسری بودجه در لایحه بودجه سال 1380 کل کشور بودجه: شماره (1) 1379/09/01
5915 ارز در لایحه بودجه 1380 کل کشور: شماره (18) 1379/09/01
5902 ارزیابی لایحه بودجه 1380 درخصوص مباحث خصوصی سازی و انتشار اوراق مشارکت 1379/09/01