جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14084 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 39. ارتباط کمّی و کیفی بین برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه 1393/10/03
12263 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 22. اعتبارات یارانه ای 1390/12/15
10771 مقایسه ماده واحده لایحه بودجه سال 1390 کل کشور با قانون بودجه سال 1389 کل کشور و قانون برنامه پنجم توسعه 1390/02/10
10106 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 14. تحلیل واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال 1389 1388/11/17
8239 درباره لایحه بودجه سال 1386 کل کشور (30) منابع مالی ارزی (اعم از نفت و غیرنفت) 1385/11/29
6577 نگاهی بر تبصره های لایحه بودجه 1382کل کشور (شماره 2) 1381/10/01