جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15443 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395 (ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) بیست و ششمین و آخرین مطالعه فصلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سنجش محیط کسب وکار در ایران 1396/04/27
15376 پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 (ارزیابی 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1396/02/25
15309 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1395 (ارزیابی 261 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/12/09
15108 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 (ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/08/15
14919 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1394 (ارزیابی 233 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/04/23
14834 پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 (ارزیابی 291 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/02/20
14650 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 (ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/11/05
14530 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 (ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/08/25
14473 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1393 (ارزیابی 277 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/07/14
14295 پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1393 (ارزیابی 292 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/03/23