جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15691 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه 1396/10/13
15205 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 12. وزارت کشور 1395/10/04
14731 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 41. وزارت کشور 1394/12/10
14671 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 16. وزارت امور خارجه 1394/11/11
13393 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 14. وزارت کشور 1392/10/01
13389 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 12. وزارت امور خارجه 1392/10/01
10721 درباره لایحه بودجه سال 1390 کل کشور 45. وزارت امور خارجه 1389/12/15
10198 بررسی تطبیقی چگونگی تامین مالی احزاب و انتخابات 1389/02/01
10143 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور 39. وزارت امور خارجه 1388/11/21
7274 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (26) نگاهی به حوزه سیاست و روابط خارجی 1383/11/01