مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

مطالعه قوانین کشورهای منتخب در حوزه محصولات تراریخته

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قوانین تعدادی از کشورهای منتخب را در حوزه تولید محصولات تراریخته مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز یکی از دستاوردهای فناوری زیستی جدید و مهندسی ژنتیک را تولید موجودات تغییر ژنتیکی یافته (تراریخته) دانست و افزود :‌گیاهان مقاوم به آفات، داروهای نوترکیب، تولیدات صنعتی حاصل میکروارگانیسم های تراریخته وفرآورده های غذایی مشتق شده از موجودات زنده تراریخته از نمونه های محصولات تراریخته می باشد؛که سبب افزایش کمی و کیفی محصولات صنایع مرتبط شده اند. با این حال، مخاطرات احتمالی ناشی از این محصولات بر سلامت انسان، محیط زیست و غیره سبب شده تا سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف قوانین و مقررات خاصی برای استفاده ایمن از فناوری زیستی نوین و محصولات آنها اتخاذ کنند.

در این گزارش، قوانین و مقررات مربوط به محصولات تراریخته در پروتکل های بین المللی، اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای اصلی تولید کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا، آرژانتین و برزیل ،‌کشورهای محدودکننده نظیر روسیه، سوئد،‌ آلمان و ژاپن به عنوان واردکننده این محصولات در کنار قوانین و مقررات مربوطه در ایران بررسی شده اند.

مطالعه قوانین و مقررات کشورهای منتخب در این گزارش نشان می دهد که اکثر کشورهای جهان در زمینه ایمنی زیستی و مدیریت ریسک تولید، واردات، صادرات، برچسب گذاری و آگاهی رسانی محصولات تراریخته به مصرف کنندگان دارای سیاست ها،‌ قوانین و مقررات خاص خود هستند .تولید گیاهان تراریخته ،تنها در 28 کشور جهان صورت می گیرد .از طرف دیگر،‌ برای واردات محصولات تراریخته در کشورهای مختلف،‌ ارزیابی ایمنی و اخذ مجوز الزامی است. رعایت حقوق مصرف کنندگان از طریق برچسب گذاری محصولات تراریخته بوده است .بررسی وضعیت محصولات تراریخته در کشور نیز نشان می دهد که علیرغم وجود قوانین مرتبط تا کنون تنها از تولید تجاری گیاهان تراریخته در کشور جلوگیری به عمل آمده، ولی در خصوص واردات این محصولات،‌ کنترل و نظارتی صورت نگرفته است.

این گزارش در پایان می افزاید: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورهای منتخب و مقایسه آنها با قوانین و مقررات کشور،‌ به نظر میرسد رفع ایرادات قانون ایمنی زیستی ایران،‌ تأمین الزامات تولید،‌ مصرف، واردات و صادرات محصولات تراریخته از جمله کنترل و نظارت بر واردات،‌ برچسب گذاری و رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأمین زیرساخت های لازم جهت تحقیقات و تولید محصولات تراریخته ضروری است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار ویژه، تراریخته، زیست فناوری، مطالعه ای تطبیقی