بررسی قوانین حفاظت از داده های کاربران درکشورهای منتخب

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی قوانین حفاظت از داده های کاربران درکشورهای منتخب را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین با اعلام این مطلب که حفاظت از داده های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویتهای سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده است، به نحوی که اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده اند. با وجود نیاز به این زیرساخت قانونی در کشور، مطالعه وضعیت تصویب قوانین موضوعه مفید و ضروری بهنظر میرسد.

در این گزارش به بررسی قوانین، نحوه قانونگذاری، ساختار اجرایی و نظارتی حریم خصوصی در فضای مجازی در 11 کشور توسعه یافته پرداخته میشود تا با توجه به اسناد و سیاستهای ملی در سیاستگذاری و قانونگذاری حفاظت از دادههای کاربران کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، تحلیل و حفاظت از داده ها، رعایت مالکیت فکری داده ها