الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 1- تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، مفهوم و اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را مورد تحلیل قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در شرایطی که کشور با بیکاری و رکود اقتصادی مواجه است، توجه به کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به عنوان محور اصلی رونق تولید و خلق فرصت های شغلی در فضای کسب و کار کشور ضروری است و این امر زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم در جهان تحولی اساسی در فعالیت های اقتصادی، با فاصله گرفتن از بنگاه های بزرگ و فعال شدن بنگاه های کوچک و متوسط در حال وقوع است. همان طور که اشاره شد با وجود نهادهای حمایت کننده بنگاه های کوچک و متوسط در کشور، تاکنون به کسب و کارهای خرد به عنوان نهاد تاثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی توجه نشده است و بنگاه های کوچک و متوسط در کشور با موانع و مشکلات عدیده ای مواجهند در بخشی که موانع پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط بررسی شد، مشکل تامین مالی این بنگاه ها بر اساس تحلیل های موجود به عنوان اصلی ترین مانع کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط معرفی شد.

بر اساس تجربه موفق کشورها در ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، تدوین استراتژی توسعه بنگاه های کوچک و متوسط باید بر اساس یک ساز وکار روشن و کارآ بین حاکمیت و فعالان بازار مالی کشور شکل گیرد. بانک ها در تحقق این استراتژی ، به عنوان اصلی ترین نهاد تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط نقش مهمی را ایفا می کنند. از طرف دیگر به علت کارآ نبودن روش های سنتی بانکداری در مواجهه با بنگاه های کوچک و متوسط، بانکداری بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یک الگوی کاربردی در نظام بانکداری مورد توجه کشورها قرار گرفته و مطالعات گسترده ای در این باب صورت گرفته است.

در این مطالعه، توسعه بانکداری بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط توصیه شد و در کنار آن، سعی شد تا موارد دیگری مانند تدوین بسته های سیاستی از طرف دولت، توسعه شبکه بنگاه های کوچک و متوسط و... مورد بررسی قرار گیرند . همچنین سعی شد با بررسی ساختار نهادی کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، ساختار نهادی پیشنهادی برای کشور پیشنهاد شود.

در بخش بعدی گزارش نیز سعی خواهد شد تا بانکداری اسلامی بنگاه های کوچک و متوسط، به عنوان یکی از الگوهای قابل طرح در ساختار بانکی کشور معرفی شوند همچنین به مطالعه وضعیت بانکدرای بنگاه های کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منطقه پرداخته خواهد شد.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، بنگاه های کوچک و متوسط، روش های سنتی بانکداری، فرصت های شغلی، نظام بانکداری