جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
884050 نظرخواهی ویژه مرکز پژوهش های مجلس از نخبگان درحوزه ایمنی غذایی
تاریخ انتشار: 1393/02/16
800753 «نظارت مجلس بر امور نمایندگان»
تاریخ انتشار: 1390/09/12
800756 «طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 کل کشور»
تاریخ انتشار: 1390/09/12
800725 «طرح مجوز دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی - تاسیساتی توسط شهرداریها»
تاریخ انتشار: 1390/09/10
800727 «الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی»
تاریخ انتشار: 1390/09/10
800704 «اصلاح بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389»
تاریخ انتشار: 1390/09/09
800707 « الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و...»
تاریخ انتشار: 1390/09/09
800615 « امور گمرکی »
تاریخ انتشار: 1390/09/08
800701 «الحاق یک بند به قانون بودجه سال 1390 کل کشور»
تاریخ انتشار: 1390/09/08
800608 «حذف یکی از تبصره های قانون مدیریت خدمات کشوری»
تاریخ انتشار: 1390/09/07