تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
933553 عضو ضرغام صادقی ضرغام صادقی فارس (شیراز)

دستور جلسه

کمیسیون تلفیق
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۳۰  ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور