تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028547 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
1028548 نایب رئیس اول حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
1028549 نایب رئیس دوم محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
1028552 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
1028550 دبیر اول جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)
1028551 دبیر دوم یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)

دستور جلسه