تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028163 رئیس علاءالدین بروجردی علاءالدین بروجردی لرستان (بروجرد)
1028164 نایب رئیس اول کمال  دهقانی فیروزآبادی کمال دهقانی فیروزآبادی یزد (تفت / میبد)
1028165 نایب رئیس دوم محمدمهدی برومندی محمدمهدی برومندی فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد)
1028168 سخنگو سیدحسین نقوی حسینی سیدحسین نقوی حسینی تهران (ورامین)
1028166 دبیر اول محمد جواد  جمالی نوبندگان محمد جواد جمالی نوبندگان فارس (فسا)
1028167 دبیر دوم محمد ابراهیم رضایی محمد ابراهیم رضایی مرکزی (خمین)

دستور جلسه

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۰۰۰۰-۰۰-۰۰ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ برنامه هفتگی ارائه نشده است.