تعداد رکورد ها :‌

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1028140 رئیس عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان)
1028141 نایب رئیس اول مسعود  رضایی مسعود رضایی فارس (شیراز)
1028142 نایب رئیس دوم محمدرضا بادامچی محمدرضا بادامچی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
1028146 سخنگو زهرا ساعی زهرا ساعی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
1028144 دبیر اول روح ا...  بابایی صالح روح ا... بابایی صالح قزوین (آوج / بوئین زهرا)
1028145 دبیر دوم ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان)

دستور جلسه

کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 3- موضوع عدم رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در هنگام بررسی ماده (90) برنامه ششم توسعه در راستای مفاد ماده (49) آیین‌نامه داخلی
یک‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۳۰ 4- چگونگی اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافساد (در راستای اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی)
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰
↵ کارگروه رفاه و تامین اجتماعی
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰
↵ کارگروه اشتغال و روابط کار
دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰
سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ 4- بررسی عملکرد دولت در حوزه اجرای تکالیف الزامی احکام قوانین برنامه و بودجه و احکام دایمی برنامه‌های توسعه و نیز قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری