بررسی اعتبار نامه نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان آغاز شد.