سیداحمد آوایی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)

۳۴ طرح / لایحه امضا شده توسط " سیداحمد آوایی"

حوزه انتخابیه : خوزستان (دزفول)