آقای حمیدرضا فولادگر نام پدر : محمد
سال تولد : 1338
محل تولد : اصفهان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، عربی

سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیات علمی دانشگاه

تحصیلات:
- مقدمات (ادبیات عرب) در علوم حوزه
- لیسانس مکانیک
- دکترای صنایع

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حمیدرضا فولادگر"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 130,636 درصد آراء : 54.12

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حمیدرضا فولادگر"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 108,255 درصد آراء : 28.31
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

طرح / لایحه امضا شده توسط "آقای حمیدرضا فولادگر"

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)