حسین حسنی بافرانی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)

۲۶ طرح / لایحه امضا شده توسط " حسین حسنی بافرانی"

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)