نورالدین پیرمؤذن سال تولد : 1337
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، عربی، اسپانیایی

حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد آراء : 196,166 درصد آراء : 37.67
حوزه انتخابیه : اردبیل (اردبیل / نمین / نیر)
تعداد آراء : 196,166 درصد آراء : 37.67