محمدناصر توسلی زاده سال تولد : 1329
محل تولد : تربت حیدریه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آذری

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 131,007 درصد آراء : 31.30
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 131,007 درصد آراء : 31.30
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 131,007 درصد آراء : 31.30
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (خواف / رشتخوار)
تعداد آراء : 131,007 درصد آراء : 31.30