آقای ولی اله شجاع پوریان سال تولد : 1341
محل تولد : بهبهان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 72,587 درصد آراء : 49.59
حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 72,587 درصد آراء : 49.59