نام پدر : مرتضی
سال تولد : 1335
محل تولد : شاهرود

حوزه انتخابیه : سمنان (شاهرود)
تعداد آراء : 100,300 درصد آراء : 33.90