نام پدر : هاشم
سال تولد : 1329

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 27.80
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 27.80