نام پدر : عباس
سال تولد : 1334
محل تولد : نیشابور

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 467,171 درصد آراء : 54.40