نام پدر : یونس
سال تولد : 1336

حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 49,771 درصد آراء : 38.90
حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 49,771 درصد آراء : 38.90
حوزه انتخابیه : خوزستان (دشت آزادگان)
تعداد آراء : 49,771 درصد آراء : 38.90