نام پدر : سیدحسین
سال تولد : 1331
محل تولد : شاهرود


حوزه انتخابیه : مازندران (رامیان)
تعداد آراء : 80,768 درصد آراء : 58.40