نام پدر : نصرت الله
سال تولد : 1341
محل تولد : ملایر

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 112,396 درصد آراء : 44.60