نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1336
محل تولد : یزد

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 27.10