نام پدر : اسدالله
سال تولد : 1327
محل تولد : سمنان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 32.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 32.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 32.50
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 32.50
حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 32.50