نام پدر : عزیزالله
سال تولد : 1314
محل تولد : شهریار

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 27.90
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 27.90
حوزه انتخابیه : تهران (شهریار)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 27.90