نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1330
محل تولد : بیجار

حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد آراء : 55,259 درصد آراء : 44.90
حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)
تعداد آراء : 55,259 درصد آراء : 44.90