سال تولد : 1314
محل تولد : اهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، فرانسه

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر / هریس)
تعداد آراء : 94,646 درصد آراء : 55.60
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر)
تعداد آراء : 94,646 درصد آراء : 55.60
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اهر)
تعداد آراء : 94,646 درصد آراء : 55.60