نام پدر : عباس
سال تولد : 1313
محل تولد : سبزوار

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 121,879 درصد آراء : 39.10
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (سبزوار)
تعداد آراء : 121,879 درصد آراء : 39.10