نام پدر : سیدعبدالحسین
سال تولد : 1332
محل تولد : درگز

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 35,631 درصد آراء : 43.80