نام پدر : مرادعلی
سال تولد : 1342
محل تولد : زنجان

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان)
تعداد آراء : 97,141 درصد آراء : 41.30