نام پدر : محمدابراهیم
سال تولد : 1318
محل تولد : نی‌ریز

حوزه انتخابیه : فارس (استهبان / نی‌ریز)
تعداد آراء : 54,368 درصد آراء : 52.60