نام پدر : یدالله
سال تولد : 1338
محل تولد : شیروان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (شیروان)
تعداد آراء : 57,947 درصد آراء : 53.50