نام پدر : حسن
سال تولد : 1333
محل تولد : قروه

حوزه انتخابیه : کردستان (سنندج)
تعداد آراء : 107,666 درصد آراء : 39.90
حوزه انتخابیه : کردستان (قروه)
تعداد آراء : 107,666 درصد آراء : 39.90
حوزه انتخابیه : کردستان (قروه)
تعداد آراء : 107,666 درصد آراء : 39.90