نام پدر : سیدمحسن
سال تولد : 1333

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بجنورد)
تعداد آراء : 131,866 درصد آراء : 33.50