نام پدر : قاسم
سال تولد : 1336

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 62,944 درصد آراء : 40.90
حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 62,944 درصد آراء : 40.90