نام پدر : کاظم
سال تولد : 1316
محل تولد : شبستر

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,639 درصد آراء : 39.20
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,639 درصد آراء : 39.20
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,639 درصد آراء : 39.20
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,025,639 درصد آراء : 39.20